Black & white Mandala 2001

Mandala noir et blanc (commande), Oil on cardboard, 70 x 70 cm. 2000/2001.

Mandala noir et blanc